top of page

El Centre

Òrgans directius

 

Com a entitat participativa i democràtica, el Centre té el seu màxim òrgan directiu en la seva Assemblea, que es reuneix com a mínim un cop l’any amb caràcter ordinari, i és oberta a tots els socis i sòcies. Segons els propis estatuts, poden ser socis de ple dret de l’entitat els majors de 16 anys admesos per la junta directiva, que respectin els seus estatuts i les normes de convivència establertes.

 

D’altra banda, el Centre es regeix per un òrgan directiu i dos de caire consultiu:

 

La junta directiva:

La junta directiva és l’òrgan dirigent del Centre, responsable de l’aplicació de les decisions preses en assemblea i en Junta de govern, i supervisors del dia a dia del Centre. Estan capacitats per a prendre les decisions oportunes davant les necessitats que es presentin i representen legalment a l’associació. L'actual junta està formada per:

junta directiva.jpg

Presidenta: Mireia Siles Planas

Vicepresident i vocal d’equipaments i gestió d’espais: Gabi Doz Castigniani

Secretària: Georgina Martínez Val

Tresorera: Teresa Baltà Valls

Àrea Social: César Polo Recio 

Àrea de Comunicació: Oriol Petit Petit

Relacions externes: Manel Amenedo Lázaro

La junta de govern:

La junta de govern és l’òrgan responsable de vetllar pel correcte funcionament de les activitats en el Centre, de forma coordinada entre les entitats i seccions i els seus socis/es. Està formada per la Junta directiva i un representant de cadascuna de les entitats amb seu al Centre.

 

Cos de consellers:

 

El Cos de consellers del Centre és un òrgan consultiu a disposició de la Junta directiva format per aquelles persones amb 20 anys com a sòcies, o bé que hagin format part d’una Junta directiva durant un mandat sencer. 

bottom of page