top of page

El Centre

Òrgans directius

 

Com a entitat participativa i democràtica, el Centre té el seu màxim òrgan directiu en la seva Assemblea, que es reuneix com a mínim un cop l’any amb caràcter ordinari, i és oberta a tots els socis i sòcies. Segons fixen els Estatuts, poden ser socis de ple dret de l’entitat els majors de 18 anys admesos per la junta directiva, que respectin els seus estatuts i les normes de convivència establertes.

 

D’altra banda, el Centre es regeix per un òrgan directiu i dos de caràcter consultiu:

La junta directiva:

La Junta Directiva és l’òrgan dirigent del Centre, responsable de l’aplicació de les decisions preses en assemblea i supervisors del dia a dia del Centre. Els seus membres estan capacitats per a prendre les decisions oportunes davant les necessitats que es presentin i representen legalment a l’associació. L'actual junta està formada per:

junta directiva.jpg

Presidenta: Mireia Siles Planas

Vicepresident i vocal d’equipaments i gestió d’espais: Gabi Doz Castigniani

Secretària: Georgina Martínez Val

Tresorera: Teresa Baltà Valls

Àrea Social: César Polo Recio 

Àrea de Comunicació: Oriol Petit Petit

Relacions externes: Manel Amenedo Lázaro

La Comissió d'Entitats:

La Comissió d’Entitats és l’espai participatiu que permet la comunicació directa i la interrelació entre la Junta Directiva i les diverses entitats i seccions del Centre. Està formada per la Junta directiva i un representant de cadascuna de les seccions i entitats amb seu al Centre. S’hi tracten propostes d’interès general i es fomenten projectes entre els diferents col·lectius. Les reunions es duen a terme un cop cada dos mesos i estan obertes a qualsevol soci de ple dret que vulgui tractar o proposar un tema d’interès general.

Cos de Consellers:

El Cos de Consellers del Centre és una comissió permanent a disposició de la Junta directiva formada per aquelles persones amb almenys 20 anys com a sòcies, o bé que hagin format part d’una Junta directiva durant un mandat sencer. Pot proposar, orientar i aconsellar en temes interns d’interès general per a l'entitat, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició dels socis o de la Junta Directiva.

Comissions de treball:

Els socis o la Junta Directiva poden crear comissions de treball i fer-ho saber als membres de l’entitat per qui vulgui fomar-ne part. Aquests grups de treball poden ser puntuals o formar part del mandat de la Junta Directiva per ajudar a desenvolupar la tasca d’aquesta.

bottom of page